Lærere – Namsos Opplæringssenter

Namsos opplæringssenter har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene våre er norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. I tillegg er vi involvert i flere spennende prosjekter. Norskopplæring for innvandrere gis etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tilbud gis etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Namsos Opplæringssenter har deltatt i et nasjonalt forsøk med modulstrukturerte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) siden 2017 i følgende fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. FVO har vært skolens grunnskoletilbud for voksne i forsøksperioden. Fra høsten 2024 vil de endelige læreplanene for modulstrukturert grunnskoleopplæring være klare for bruk.

Det spesialpedagogiske tilbudet skolen har ansvar for tar utgangspunkt i individuelle behov, og hovedvekten kan fordeles innenfor følgende undervisningsemner:

Talespråk/ begrep, hørsel, mestring av ferdigheter i dagliglivet (ADL), opplæring i bruk av PC, atferdsvansker/ sosiale ferdigheter, motoriske ferdigheter, grunnleggende ferdigheter; lesing og skriving, regning, digitale og muntlig. Tilbud gis etter opplæringslova § 4a-1 og 4a-2. Vi har for tiden også to spennende prosjekt opp mot ungdom og unge voksne.

Namsos kommune er bevisst på at voksenopplæringen skal preges av høy faglig kvalitet og varierte arbeidsmetoder. Tilbudene skal preges av inkludering og trivsel for deltagerne. Namsos opplæringssenter skal drive utviklingsarbeid basert på egen praksis og ny kunnskap. Lærere som tilsettes ved Namsos opplæringssenter må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved skolen.

Følgende målsettinger er førende for skolen:

 • Skolen skal gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med deltaker, og samarbeidet skal bidra til å styrke deltakernes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning for lærere:

 • For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.
 • For stillingene vil det være ønskelig for lærere med utdanning i norsk som andrespråk.
 • Ut fra elevgruppen vi har i dag har vi behov for lærere som har erfaring fra ungdomstrinn og/eller fordypning i fagene matematikk, engelsk og norsk. Andre fagsammensetninger kan være aktuelle.
 • Erfaring fra kommunal voksenopplæring vil bli vektlagt
 • Skolen bruker mange digitale plattformer, og det er derfor ønskelig med realkompetanse innenfor IKT.
 • Morsmålslærere med ukrainsk som morsmål og kompetanse/erfaring innenfor språkopplæring vil også bli vurdert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Skolen har flere lokaler i Namsos som benyttes til undervisning. Ansatte må derfor regne med noe reising mellom disse lokalene.
 • Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju.
 • Referanser bes oppgitt i søknaden.
 • Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju.
 • Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges 

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn

Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Søknad sendes inn her

For mer informasjon om stillingene, kontakt: Rektor Inge Olsen, mob: 996 97 584 – inge.olsen@namsos.kommune.no

Søknadsfrist: 2. april - 2024