Ledige stillinger – Helse

Sykepleier – 2 x 100 % fast stilling med arbeid dag, aften og tredje hver helg.

Som sykepleier i Røyrvik har du det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i institusjon og hjemmesykepleie.

Røyrvik omsorgssenter har 11 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte
tjenester.  
I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor.

Som sykepleier i Røyrvik har du det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i 
institusjon og hjemmesykepleie.
Så som dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak,
pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.  

Du får holde deg oppdatert innenfor eget fagområde og deltar i utviklingsarbeidet.
Du veileder, underviser og informerer brukere og deres pårørende, samt studenter og
kollegaer ved behov.  
Vi har et tverrfaglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

I dette ligger helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom undervisning, 
råd og veiledning.  Behandle sykdom, lindre plager, 
administrere medikamenter, observere mestring og rehabilitering.
Utføre helsekontroller, delta i fagutvikling, forbedring og endringsarbeid, bruke teknologi og
digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter
og medvirkning.

Du vil få et spennende tilbud om å bli en del av kommunens styrkende akuttmedisinske
beredskap.  Følgende kurs inngår som en del av dette:
         o    AMLS MLS (Advanced Medical Life Support)
         o    PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste
fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.

Se fullstendig utlysningstekst her

Helsefagarbeider – 8 x inntil 100 % fast stilling med arbeid dag, aften og tredje hver helg

Som helsefagarbeider i Røyrvik får du planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke, og mennesker med sammensatte og komplekse behov.

Røyrvik omsorgssenter har 11 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.  
I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor.

Som helsefagarbeider i Røyrvik får du planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke, og mennesker med sammensatte og komplekse behov.
Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS) og elektroniske medisindispensere.

Du får ha brukere og livsglede i fokus, og utføre grunnleggende førstehjelp ved behov.
Assistere med personlig hygiene, kartlegge ernæringssituasjonen, påkledning, forflytning, og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå.

Du får utføre oppgaver ved alle av avdelingens tjenester, administrere medisiner, miljørettede tiltak og aktiviteter, dokumentere i elektronisk pasientjournal i henhold til gjeldende lovverk og ha oppfølging og samarbeid med de pårørende.

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.

Du får lønn etter tariff, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak. Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien.

Se fullstendig utlysningstekst her

Ledig vikariat og prosjektstilling

60% vikariatstilling som sykepleier innen rus og psykiatri, foreløpig t.o.m. 31.12.24, med mulighet for forlengelse. 40% prosjektstilling innen styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten t.o.m. 31.12.24

Helse – og omsorgstjenestene i Røyrvik er samlokalisert på Røyrvik Omsorgssenter. 
Her er legekontor, sykehjem, helsestasjon, jordmor, fysioterapi, ergoterapi, administrasjon, hjemmetjenesten og tjenesten for psykisk helse og rus samlet.

Kommunen samarbeider tett med familiebasen i Grong kommune. Innenfor tjenester for barn og unge, psykisk helse og rus, samt kommunepsykolog. 
I dette samarbeide er det mulig å delta i fagmøter og nettverksmøter. Vi søker en engasjert person som er god på å lede i team, og samtidig liker å jobbe selvstendig og målrettet.

I begge stillingene vil du få arbeidsoppgaver som er knyttet til oppfølging av barn og unge i helsestasjon og skolehelsetjenesten, personer med rusavhengighet eller annen psykisk
lidelse, oppfølging i flyktningehelsetjenesten herunder også oppfølging av pårørende.

Du får delta i individuelle samtaler og oppfølging av nødvendig helsehjelp. Bidra med
kartlegging, evaluering og dokumentasjon, veiledning og individuelt planarbeid.
Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre fagtjenester innen kommunen. 
Koordinere og/eller delta i nettverksmøter/team. Delta i det forebyggende arbeidet og bidra i planarbeid.

Stillingen ligger under kommunalsjef oppvekst og helse, og du vil få jobbe tett med de andre tjenestene i enheten oppvekst og helse. 

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo.

Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner. 

Du får lønn etter avtale, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak. Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien. 

Se fullstendig utlysningstekst her

Søknadsfrist: 30. juni - 2024