Rektor

Har du lyst til å lede og utvikle Overhalla barne- og ungdomsskole?

Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS) ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla, og er en skole med 353 elever og 60 ansatte. Skolen har SFO med 70 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014, har et nytt og flott uteområde som innbyr til fysisk aktivitet. I tillegg er det fine idrettsfasiliteter like ved skolen.

Skolene i Overhalla har et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø hvor det legges til rette for samarbeid mellom ulike yrkesgrupper bestående av lærere, vernepleiere, miljøveiledere, fagarbeidere og assistenter, der alle voksne har et stort engasjement for elevenes trivsel og læring.

Du vil få jobbe sammen med entusiastiske kollegaer som ønsker at du skal lykkes og trives. Skolene har spesielt fokus på inkluderende praksis, blant annet med sosial læring gjennom lek og samarbeid, og det er stort rom for å være nytenkende og prøve ut kreative opplegg.

Det er ledig fast 100% stilling som rektor.

Kommunen har 2 grunnskoler med til sammen 530 elever. Det er i tillegg et bredt kulturskoletilbud.

Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Kommunen har deltatt i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» som nå er godt implementert i barnehagene og skolene.
 

Overhalla kommune tilbyr samarbeid i lederteam sammen med barnehager og skoler i kommunen. Man har jobbet en tid med å utvikle samhandlingen mellom alle enheter på oppvekst. Her har vi sett god og positiv utvikling. Som en del av arbeidet med barnevernsreformen og det forebyggende arbeidet har man utviklet det tverrfaglige samarbeidet i kommunen mellom de som arbeider med barn og unge. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er godt etablert i kommunen blant annet  som en del av det forebyggende arbeidet.

Ansatte ved OBUS har et stort engasjement og elevene skal hver dag møte faglig oppdaterte ansatte som tilrettelegger for at hver enkelt elev skal fremme helse, trivsel og læring gjennom en inkluderende praksis.

Arbeidet med skolemiljøet er satt i system i kommunen og på OBUS arbeider man etter felles rutiner som ellers i kommunen. Det arbeides godt forebyggende mot mobbing og man jobber kollektivt for at elevene skal ha et godt læringsmiljø som skal legge til rette for best mulig læring og trivsel for den enkelte elev.

Vi ønsker en samlende rektor på OBUS som sammen med elever og ansatte skal videreutvikle skolen og være en positiv bidragsyter i oppvekstteamet i kommunen.

Vi ønsker en inkluderende skoleleder som leder tillitsbasert og som er god på å skape oppslutning om felles retning. Videre ønsker vi oss en leder som er lydhør og er relasjonelt sterk med god gjennomføringsevne.

Vi ønsker søkere som:

 • Er resultatorientert, nytenkende og kan lede pedagogisk utviklingsarbeid
 • Er inspirerende og samarbeider godt med elever, ansatte og foreldre
 • Har lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Har et positivt og reflektert elevsyn
 • Har kunnskap om nasjonale læreplaner og hvordan man jobber for å fremme gode resultater
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i undervisning og i samarbeid med andre
 • Er en god relasjonsleder
 • Har en løsningsfokusert lederstil
 • Har et positivt, varmt og reflektert elevsyn
 • Ser nytten av å arbeide med utvikling på tvers av enheter

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Det vil være en fordel om rektor har noe kjennskap til bruk av læringsbrett i opplæringen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse av skolen
 • Bidra til å nå felles mål som er satt for kommunen
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i henhold til nasjonale og kommunens bestemmelser slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev
 • Tilrettelegge for at alle ansatte får god veiledning og støtte i sitt arbeid med å skape godt læringsmiljø for elevene
 • Lede og motivere medarbeidere til samhandling og kollektiv og målrettet innsats for elevene
 • Etablere gode rutiner samt lede og videreutvikle skolens profesjonsfelleskap 
 • Lede og videreutvikle et lederteam på skolen som jobber samkjørt og systematisk
 • Være en positiv bidragsyter i kommunens felles satsing på skoleutvikling
 • Videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø
 • Sikre involvering og samarbeid med elever, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Forvalte skolens ressurser til det beste for elevenes læring
 • Administrative oppgaver, som for eksempel budsjetthåndtering, rapportering og annet

Kvalifikasjoner

 • Høyere pedagogisk utdanning
 • Skolelederutdanning er ønskelig
 • Skoleledererfaring fra grunnskole er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • En samlende leder som engasjerer og utøver tillitsbasert ledelse
 • Tydelig og sterk på kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Du må kunne sette deg mål og klare å oppnå mål i samarbeid med kommunen og ansatte ved skolen.
 • Du må ha evne til å motivere dine ansatte for at alle skal bidra i et kollektivt fellesskap om å nå mål for den enkelte elev og for skolen samlet
 • Vi ønsker at rektor er lydhør og inkluderende med gode relasjonelle ferdigheter
 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Leder kunnskapsbasert og skaper oppslutning om mål og retning

Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsesprosessen.

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kommunalsjef for oppvekst Grete Mo, mob: 928 31 732.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no à Ledige stillinger.

Tiltredelse etter nærmere avtale og senest 01.08.24

Søknadsfrist: 19. april - 2024