Styrer Ranemsletta barnehage

Har du lyst til å lede og utvikle Ranemsletta barnehage?

Søknadsskjema

Ranemsletta barnehage ligger på Ranemsletta like bortenfor kommunesenteret.
Ranemsletta barnehage var ny i 2011. Den ble påbygd etter det og sto ferdig 2022. Barnehagen har kapasitet for ca 105 barn. Det satses mye på å gi barna et godt barnehagetilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt barnehagemiljø. Kommunen har deltatt i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» som nå er godt implementert i barnehagene og skolene.

Du vil få jobbe sammen med entusiastiske kollegaer som ønsker at du skal lykkes og trives. Barnehagene har spesielt fokus på inkluderende praksis, blant annet med sosial læring gjennom lek og samarbeid, og det er stort rom for å være nytenkende og prøve ut kreative pedagogiske opplegg.

Det skjer mye spennende i barnehagene våre. Har du lyst til å lede pedagogisk utvikling og tydelig ser koblingen mellom et godt miljø og barnets utvikling, da ønsker vi deg velkommen på laget!

Det er ledig fast 100% stilling som styrer.

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3940 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 25 km øst for Namsos). Kommunen har 2 kommunale barnehager og en privat barnehage.

Overhalla kommune tilbyr samarbeid i lederteam sammen med barnehager og skoler i kommunen. Man har jobbet en tid med å utvikle samhandlingen mellom alle enheter på oppvekst. Her har vi sett god og positiv utvikling. Som en del av arbeidet med barnevernsreformen og det forebyggende arbeidet har man utviklet det tverrfaglige samarbeidet i kommunen mellom de som arbeider med barn og unge. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er godt etablert i kommunen blant annet som en del av det forebyggende arbeidet.

Vi ønsker en samlende styrer i Ranemsletta barnehage som sammen med barn og ansatte skal videreutvikle barnehagen og være en positiv bidragsyter i oppvekstteamet i kommunen.

Vi ønsker en inkluderende styrer som leder tillitsbasert og som er god på å skape oppslutning om felles retning. Videre ønsker vi oss en leder som er lydhør og er relasjonelt sterk med god gjennomføringsevne.

Vi søker styrer som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Er selvstendig, fleksibel, tydelig, målrettet og handlingsdyktig.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Har kunnskap om offentlig administrasjon og forvaltning.
 • Har erfaring og interesse for tverretatlig samhandling.
 • Har tanker om hvordan et team sammen kan skape en god kultur.
 • Har evne til å inspirere og samarbeide godt med barn, foreldre og ansatte.
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i barnehagen og i samarbeid med andre
 • Er en god relasjonsleder
 • Har en løsningsfokusert lederstil.
 • Har et positivt og reflektert barnesyn.

Ansvarsområde og oppgaver som:

 • Pedagogisk, økonomisk og administrativt ansvar for barnehageteamet i henhold til gjeldende regelverk og økonomiske rammer.
 • Bidra til å nå mål som er satt i kommunen.
 • Ansvar for å utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med kommunens strategi, samt i hht rammeplan for barnehager.
 • Tilrettelegge for at alle ansatte får god veiledning og støtte i sitt arbeid med å skape godt barnehagemiljø.
 • Lede og motivere medarbeidere til samhandling og kollektiv og målrettet innsats for barna.
 • Etablere gode rutiner samt lede og videreutvikle barnehagens profesjonsfelleskap
 • Være en positiv bidragsyter i kommunens felles satsing på barnehageutvikling
 • Sikre involvering og samarbeid med barn, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Personalansvar i egen barnehage.

Kvalifikasjoner

 • Har godkjent førskolelærerutdanning og styrerkompetanse. Det er fortrinnsvis ønskelig med styrerutdanning, eller annen relevant lederutdanning. I tillegg er det ønskelig med ledererfaring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • En samlende leder som engasjerer og utøver tillitsbasert ledelse
 • Tydelig og sterk på kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Du må kunne sette deg mål og klare å oppnå mål i samarbeid med kommunen og ansatte ved barnehagen
 • Du må ha evne til å motivere dine ansatte for at alle skal bidra i et kollektivt fellesskap om å nå mål for det enkelte barnet og for barnehagen samlet
 • Vi ønsker at styrer er lydhør og inkluderende med gode relasjonelle ferdigheter
 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Leder kunnskapsbasert og skaper oppslutning om mål og retning

Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsesprosessen.

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kommunalsjef for oppvekst Grete Mo, tlf. 92831732

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside Ledige stillinger.

Søknadsfrist: 2. august - 2024