Vernepleier – Terråk skole

Terråk skole har ledig fast stilling vernepleier, med arbeid både i skoletiden og på SFO.

Terråk skole er en kommunal barne- og ungdomsskole i Bindal kommune. Skolen har 95 elever neste skoleår, 30 av disse på ungdomstrinnet. Skolelokalene er forholdsvis nye, og godt tilrettelagt for undervisning. Rundt skolen finner vi flotte uteområder og vi har ofte uteskoleaktiviteter. Det jobbes målrettet med å videreutvikle et godt tilbud i henhold til læreplanverket LK-20. Skolen har rundt 30 kompetente ansatte med høy formell kompetanse. 

Inkludering og tilpasset opplæring er grunnprinsipper i den norske skolen og er viktig for å møte utfordringer knyttet til mangfoldet i elevgruppen i dag. I de siste tiårene har mangfoldet i elevgruppen økt som følge av at barn med ulike forutsetninger, diagnoser, funksjonshemninger, psykiske vansker og sosiale forskjeller, inkluderes i samme klasse. For å styrke skolens psykososiale oppgaver søker Terråk skole nå etter ansatte med helse- og sosialfaglig kompetanse som kan bidra til en bedre skole.

Stillingen ønskes besatt fra 1. august 2024.

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier 
 • Annen relevant høyskoleutdanning 
 • Erfaring fra arbeid med barn med funksjonsnedsettelse
 • Gode norskkunnskaper kreves
 • Tilsettingen er betinget godkjent politiattest
 • Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at elever med særskilte behov blir helhetlig ivaretatt og i tråd med faglige tilrådinger
 • Bistå klasser i undervisningssituasjonen
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter i samarbeid med det øvrige personalet
 • Bidra til trivsel og trygghet for elever og kollegaer
 • Bidra til et godt skole-/hjemsamarbeid
 • Tett samarbeid med resten av personalet

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
 • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i skolemiljøet
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
 • Har godt samarbeid med foresatte

Lønn og arbeidstid:

Den som ansettes kan velge mellom følgende alternativ:

Alternativ 1: Den ansatte beholder full lønn, og vil jobbe andre steder i organisasjonen i tidsrom utenfor skoleåret. 

Alternativ 2: I henhold til SFS 2201 kan det kan avtales at arbeidstakeren følger skoleåret, og får lønnen redusert med 11 %. Det er lønnen som reduseres og ikke stillingsprosenten. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mob: 481 78 512, kari.lillemark@bindalskolen.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 17.06.2024. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Gode pensjons og forsikringsordninger i KLP, se egen Pensjonsguide.

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år, her er lenke til retningslinjene

Søknadsfrist: 17. juni - 2024